iskanje

Ravnateljev nagovor

Drage poljanke in poljanci.

Gimnazija Poljane ni samo šola. Je številčna skupnost dijakov, učiteljev, staršev in nekdanjih dijakov. Je skupnost vseh, ki s ponosom povemo, da se naš svetovni nazor oblikuje ali se je oblikoval na Poljanah. Je skupnost vseh, ki se zavedamo, da nas drugačnost bogati in jo zato spoštujemo. Je skupnost vseh, ki verjamemo, da je znanje vrednota. V prvi vrsti pa je to skupnost vseh, ki se srečujemo na Poljanah.

Obdobje, v katerem se sedaj nahajate vi, dragi dijaki, je zelo pomembno. Vsako leto vam prinese ogromno novega. Razvijate se pred očmi svojih staršev in učiteljev. Vaših sanj še ni zamorila realnost, ki se razvije z odraslostjo. Želim vam, da bi spretno krmarili med sanjami in realnostjo. Postavite si visoke cilje. Ob ovirah ne obupajte, temveč se z mladostnimi močmi prebijte čeznje.

Mi smo tu, da vam pri tem pomagamo.

Srečko Zgaga, ravnatelj

Zakaj na Poljane?

Kakovost

Gimnazija Poljane slovi kot ena najboljših slovenskih gimnazij. Svoj sloves potrjujemo z visoko kakovostjo pouka vseh predmetov, kar dokazujejo rezultati naših dijakov ob koncu šolskega leta, pri maturi in na tekmovanjih.

Vsako leto je povprečna maturitetna ocena poljanskega dijaka visoko nad državnim povprečjem in po številu zlatih maturantov je naša šola vedno med prvimi v državi.

Gimnazija Poljane daje trdne osnove za nadaljnji študij.

Izbirnost

Izvajamo dva splošna gimnazijska programa, program gimnazije in klasične gimnazije. Dijak se ob vpisu odloči za enega od njiju.

Naši dijaki lahko izbirajo med dvema programoma in dvema usmeritvama. Poučujemo kar šest modernih tujih jezikov (angleščina, nemščina, španščina, francoščina, ruščina in italijanščina) ter latinščino.

Obšolske dejavnosti

Življenje na šoli oblikujejo številne dejavnosti, v katere so vključeni tako dijaki kot učitelji (Poljanfest, Božično–novoletni koncert, Poljanski oder, planinski pohodi, debatni krožek, filmski večeri, šahovski krožek, športne in kulturne prireditve itd.).

Dijaki se na teh aktivnostih seznanijo z najrazličnejšimi dejavnostmi, ki lahko postanejo njihov življenjski konjiček ali celo poklic.

Preberi več

Programi šole in vpis

Program gimnazija

Gimnazija Poljane je šola, ki omogoča pridobivanje znanja z vseh področij. Poseben poudarek posveča humanističnemu pogledu na svet, zato spodbuja povezovanje naravoslovnih in družboslovnih predmetov. Poljane nudijo trdno izobrazbeno podlago za katerokoli študijsko izbiro. Številne izvenšolske dejavnosti delo pri pouku nadgradijo tako, da omogočajo dijakom razvijanje njihovih raznovrstnih zmožnosti.

Več o programu

Program klasična gimnazija

Klasična gimnazija je program, ki se izvaja na petih državnih šolah v Sloveniji. Od programa gimnazije se razlikuje po nekoliko višji ravni zahtevnosti, ker imajo dijaki klasičnega programa poleg ostalih predmetov vsa štiri leta tudi latinščino.

Več o programu
Obvezne izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/2007) in so sestavni del programov gimnazija in klasična gimnazija.

Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki.

Več o Izbirnih vsebinah

Vpis

Postopek vpisa v 1. letnik tudi na naši šoli vodi svetovalna služba. Za nami so že dnevi odprtih vrat na Gimnaziji Poljane, ki smo jih kot pristno izkušnjo pouka izvedli v oktobru, ponovno izvedbo načrtujemo v marcu.
Informativna dneva bosta 16. in 17. februarja 2024.
Za informacije nam lahko tudi pišete, in sicer na naslov:
vpis@gimnazija-poljane.si

Več o Vpisu

Matura

Po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije dijaki opravljajo splošno maturo. Na naši šoli lahko dijaki maturo opravljajo iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov splošne mature.

Matura je sestavljena iz petih maturitetnih izpitov – treh obveznih (slovenščina, matematika in tuji jezik) in dveh izbirnih. Na maturo se dijaki pripravljajo vsa štiri leta, intenzivno pa v 4. letniku. Priprave za obvezne predmete potekajo v okviru običajnih ur predmeta, ki mu dodamo dodatno uro, namenjeno maturitetnim temam. Priprave za izbirne predmete so organizirane v posebnih skupinah, v katerih so združeni dijaki obeh programov: gimnazije in klasične gimnazije.

Velika večina poljanskih dijakov k maturi pristopi v spomladanskem roku, le redki (običajno zaradi specifičnih težav) opravljajo maturo v jesenskem roku.

Maturitetni rezultati naših dijakov so vsako leto nad državnim povprečjem, kar pomeni, da se poljanke in poljanci v veliki večini lahko vpišejo v študijske programe, ki so njihova prva izbira.

Več o maturi lahko preberete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra, opozarjamo zlasti na koledar splošne mature: Koledar splošne mature - Splošna matura (ric.si)
in splošne informacije: Splošne informacije - Splošna matura (ric.si)

Po pouku

Krožki

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.

Preberi več

Gledališke skupine in podkast

Gledališka dejavnost je na Gimnaziji Poljane nadvse živ ustvarjalni prostor.

Preberi več

Tekmovanja

Ker smo velika šola, lahko dijakinjam in dijakom ponudimo udeležbo na tekmovanjih iz znanj tako rekoč vseh predmetnih področij. Tudi s tekmovanji želimo podpreti in razvijati dijaške talente in interese.

Preberi več

Mladi raziskovalci

Na Gimnaziji Poljane dijaki vsako leto raziskujejo v okviru gibanja Znanost mladini. Raziskovalne naloge se predstavijo najprej na šoli, nato na regijskem tekmovanju na OŠ Riharda Jakopiča, najboljši dijaki pa še na državnem tekmovanju v Murski Soboti.

Preberi več

BNK

BNK (Božično-novoletni koncert) je tradicionalna prireditev, na kateri »z roko v roki« sodelujejo dijaki in profesorji Gimnazije Poljane. Koncert ima tudi dobrodelno noto, saj del izkupička podarimo v dobrodelne namene (Pediatrična klinika Ljubljana).

Preberi več

Šolska glasila

V preteklih, predkoronskih časih je na šoli nastajalo več glasil v tiskani obliki. Zlasti navdušeno so poljanke in poljanci ustvarjali šolsko revijo Pravi kot, izhajala pa so tudi glasila v tujih jezikih. Literarnemu zborniku je ime Mladi poljanec.

Preberi več

Izleti, ogledi, ekskurzije

V nadstandardno ponudbo šole sodijo ekskurzije, ki jih ob koncih tedna in v času počitnic organizirajo učitelji, kar je zagotovilo za kakovosten program in vodstvo.

Preberi več

Prostovoljstvo

Poljanska skupnost je velika, združuje skoraj tisoč posameznikov. In vsak od nas zmore kaj, kar lahko deli z drugimi. Strpnost in solidarnost sta vrednoti, ki imata pomembno mesto v Poljanskem kodeksu. Dijaki so pobudniki in organizatorji številnih humanitarnih prireditev in zbiralnih akcij za ljudi, ki potrebujejo pomoč.

Preberi več

Tutorstvo

Biti tutor je častna vloga in hkrati izkušenjsko učenje, saj dijak krepi in razvija samostojnost, odgovornost, vestnost, sodelovanje, samozavest. Svoje znanje prenaša na druge, obenem pa poglobi svoje znanje ter razvija komunikacijske spretnosti.

Preberi več

DŠK Gimnazije Poljane

Na šoli deluje Društvo športa in kulture Gimnazije Poljane. Je prostovoljno, neprofitno, nepolitično, nevladno združenje posameznikov, ki se povezujejo z namenom omogočanja, doseganja in spodbujanja udejstvovanja dijakov in zaposlenih Gimnazije Poljane v obšolskih dejavnostih, predvsem s športnega in kulturnega področja.

Preberi več

Dijaška skupnost

Dijaška skupnost Gimnazije Poljane je celota, v katero so vključeni dijakinje in dijaki vseh 32 oddelkov na šoli. Ti se seveda povezujejo v manjše skupine, z mnogokrat različnimi pogledi. Vodijo jo štirje predstavniki: vedno dva iz 4. in dva iz 3. letnika. Izbrani so na demokratično izvedenih volitvah, ki jih ob podpori mentorja organizira dijaška skupnost sama.

Preberi več
1/


Knjižnica na šoli ima spoštljivo dolgo tradicijo, o čemer pričajo primerki lepo ohranjenih starih in redkih knjig, med katerimi je posebna dragocenost večja arhivska zbirka starih latinskih in grških knjig.

Na izposojo je na voljo več kot 20.000 enot knjižničnega gradiva, ki je urejeno po sistemu UDK. Od leta 2007 je knjižnica tudi polnopravna članica sistema COBISS.

Preberi več
MENU
Hitre povezave