iskanje

Za starše

Starši so organizirani v svetu staršev, v katerem je po en predstavnik iz vsakega oddelka.
Predsednik Sveta staršev Gimnazije Poljane je dr. Aleš Smrekar.

V stik s svetom staršev lahko stopite prek naslednjega naslova: svet.starsev@gimnazija-poljane.si

Gimnazija vsako drugo leto izvede anketo z naslovom Želimo biti boljši.

Če vas zanimajo zadnji rezultati, si oglejte analizo vprašalnika za starše in analizo vprašalnika za dijake.


Poljane staršem

Pod geslom »Poljane staršem« ponujamo pestro paleto dejavnosti za starše naših dijakov. Izkoristijo lahko znanje naših profesorjev na področju tujih jezikov, pridružijo se nam lahko tudi pri nekaterih drugih aktivnostih.

Vsako leto organiziramo jezikovne tečaje na različnih stopnjah, odvisno od števila prijav. V šolskem letu 2023/24 ponujamo (letošnji ponujeni tečaji):

 • ANGLEŠČINO, advanced conversation,
 • FRANCOŠČINO, začetni in nadaljevalni tečaj,
 • ITALIJANŠČINO, začetni in nadaljevalni tečaj,
 • NEMŠČINO, začetni in nadaljevalni tečaj,
 • ŠPANŠČINO, nadaljevalni tečaj,
 • KULTURNA ZGODOVINA EVROPE,
 • RAČUNALNIŠKI tečaj (MC Office - Word, Excel in PowerPoint)

Kako poteka?

Posamezni tečaj organiziramo, če je zanj dovolj prijav. Tečaj poteka enkrat tedensko v skupnem obsegu 50 ur v skupinah do 15 tečajnikov. O terminu se dogovorite na uvodnem sestanku s profesorjem. S tečaji pričnemo oktobra in trajajo do maja. Cena je odvisna od števila tečajnikov v posamezni skupini. Tečaj, v katerem je 5 do 8 tečajnikov, stane 330 €, tisti z 9 do 15 tečajnikov pa 250 €. Na tečaj lahko povabite tudi znance prijatelje, če so še prosta mesta.

Kako se prijavim?

Prijavite se lahko do 22. septembra 2023. Prijavnico dobite na roditeljskem sestanku ali na linku spodaj. Do konca septembra vas bomo obvestili o uvodnem sestanku s profesorji.

 • PRIJAVNICA za tečaje Poljane staršem v šol. letu 2023/24.

Kako se je začelo?

Kot sad dobrega sodelovanja in v znak zahvale, ker so s svojimi prispevki v Šolski sklad omogočili izgradnjo nove učilnice in nakup računalnikov, smo v šolskem letu 1997/98 pripravili za starše naših dijakov računalniški tečaj. Odziv staršev je bil izredno velik in pokazala se je želja po nadaljevanju in razvijanju take oblike sodelovanja.

Še nekaj me zanima

Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01 | 433 73 45 ali na elektronskem naslovu barbara.dereani@gimnazija-poljane.si.

Šolski sklad

Na šoli od leta 1997 uspešno deluje šolski sklad. Od takrat do danes so starši naših dijakov z vplačili sredstev v šolski sklad omogočili realizacijo mnogih projektov.

Zadnja leta sredstva sklada prvenstveno namenjamo za sodelovanje tujih učiteljev pri pouku tujih jezikov.

Pravilnik delovanja šolskega sklad omogoča, da se del sredstev nameni tudi za pomoč dijakom iz socialno ogroženih okolij.

Šolski sklad Gimnazije Poljane je uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz namenitve dela dohodnine.

Seznam učbenikov za šolsko leto 2024/25

Seznami učbenikov so informativne narave, zato svetujemo, da se z nakupi počaka do srečanja s profesorji, ki bodo podali natančnejša navodila glede rabe učbenikov in ostalega učnega gradiva:

1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik

Učbeniški sklad (US) za prve letnike

Učbeniški sklad je vzpostavljen v 1. letniku, možno si je izposoditi komplet 5 ali 6 učbenikov (glede na smer programa). Šola omogoča izposojo učbeniškega kompleta iz učbeniškega sklada (US) za dijake prvih letnikov. Učbeniški komplet prejmejo vsi dijaki prvih letnikov, prevzem učbenikov poteka predvidoma v zadnjem tednu meseca avgusta, na koncu šolskega leta se učbenike vrne. Za izposojo učbenikov se zaračunava izposojevalnina. Razpored delitve učbenikov bo objavljen v drugi polovici avgusta na šolski spletni strani. V kolikor si kompleta učbenikov ne želite izposoditi, ga na predviden dan izposoje ne prevzamete.

UČBENIKI v US (prvi letnik):

Senegačnik, J.: OBČA GEOGRAFIJA 1,
Jernejčič, R. A.: ZGODOVINA 1,
Smrdu, A.: KEMIJA – SNOV IN SPREMEMBE 1,
Kladnik, R.: GIBANJE IN SILA,
Tomažič, I. BIOLOGIJA 1 ali POTISK, Z. BIOLOGIJA 1,
Golob, N.: UMETNOSTNA ZGODOVINA (splošna gimnazija).


Učbeniški sklad v višjih letnikih ni vzpostavljen, zato svetujemo, da se temeljne učbenike za maturo nabavi in hrani do zaključka šolanja. Na začetku šolskega leta se na šoli lahko organizira tudi sejem rabljenih učbenikov, kjer imajo dijaki možnost pridobitve učbenikov po nižji ceni.

Šolska malica

Gimnazija Poljane ima že vrsto leto zelo dobro organizirano toplo prehrano.

Jedilnica, t. i. Šolski bistro, je sodobno in privlačno urejena.
Izbrani ponudnik šolske prehrane je K-NORMA d.o.o..

Šolski bistro je odprt od 7:00 do 14:30. Šolska topla in hladna malica se deli v času glavnega odmora (11:15 – 11:45), v ostalem času pa so na voljo številni prigrizki in napitki.

Vsa vprašanja o šolski prehrani lahko pošljete na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.si.

 • Prijava na malico
 • Cena
 • Subvencija
 • Dolžnosti staršev
 • Pravila

Na malico se je treba PRIJAVITI z obrazcem (TUKAJ) in v spletni učilnici ŠOLSKA MALICA.

Na malico se je treba prijaviti do 30. junija za naslednje šolsko leto.

Izpolnjen in podpisani obrazec se odda:

 • že vpisani dijaki v spletno učilnico ŠOLSKA MALICA;
 • novo vpisani dijaki pa ob vpisu v šolo (oddaja papirnatega obrazca osebno ali po pošti) ali na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.

Prijavnico lahko oddate tudi med šolskim letom v spletno učilnico ŠOLSKA MALICA ali na zgornji elektronski naslov.

PRIJAVA VELJA OD 1. SEPTEMBRA DO 24. JUNIJA (eno šolsko leto).

MALICO se plačuje po različnih cenah:

 • polna cena malice je 3,6 € Ta cena velja za dijake, ki nimajo subvencije za malico.
 • subvencionirana malica stane 0 € ali 1,08 € ali 2,16 € Cena subvencionirane malice je odvisna od odstotka povprečnega mesečnega dohodka na osebo. Višino subvencije določi Center za socialno delo (CSD) in je zapisana v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Prijavnici za malico NI TREBA prilagati fotokopij odločbe, saj šola, na podlagi prijavnice za malico, v ustreznem državnem registru pridobi podatek o višini subvencije.

V šolskem letu subvencija malice pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

 • do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica;
 • nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice;
 • nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice.

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

 • dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino;
 • dijaki, ki so prosilci za azil;
 • dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.


Tabela o višini subvencije za malico glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

povprečni mesečni dohodek na osebo
delež subvencije v ceni malice
do 42 % neto povprečne plače
100 %
od 42 % do 53 % neto povprečne plače
70 %
od 53 % do 64 % neto povprečne plače
40 %
nad 64 % neto povprečne plače
0 %
povprečni mesečni dohodek na osebo
delež subvencije v ceni malice
do 42 % neto povprečne plače
100 %
od 42 % do 53 % neto povprečne plače
70 %
od 53 % do 64 % neto povprečne plače
40 %
nad 64 % neto povprečne plače
0 %Tabela o višini subvencije in cene malic.

vrednost subvencije
plačilo staršev
polna cena malice
0 €
3,60 €
polna subvencija
3,60 €
0 €
70 % subvencija
2,52 €
1,08 €
40 % subvencija
1,44 €
2,16 €
vrednost subvencije
plačilo staršev
polna cena malice
0 €
3,60 €
polna subvencija
3,60 €
0 €
70 % subvencija
2,52 €
1,08 €
40 % subvencija
1,44 €
2,16 €


Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.

Več informacij o pridobitvi subvencije za malico je na spletnem mestu državne uprave - www.gov.si in sicer v poglavjih Družina, otroci in zakonska zveza (pravice in prejemki družine) in Izobraževanje, znanost in šport (srednješolsko izobraževanje).

Zakon o šolski prehrani določa obveznosti staršev oziroma dijakov, ki nastopijo z oddano prijavnico za malico:

 • dolžnost staršev, da pravočasno plačajo malico oz. razliko do polne cene malice;
 • dolžnost staršev ali dijakov, da v primeru odsotnosti pravočasno odjavijo malico v modulu prehrana znotraj eAsistenta (edini možni način). Če malica ni bila odjavljena pravočasno, se plača polna cena malice, ne glede na višino subvencije;
 • dolžnost staršev je, da v 30 dneh šoli sporočijo vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli na prijavnici;
 • prijava malice se lahko kadarkoli prekliče (gl. odjava malice).

MALICA se plačuje na koncu meseca po položnicah, ki jih ponudnik prehrane K-Norma d. o. o. pošlje na elektronski naslov staršev.

DOSTOP DO MODULA PREHRANA V eASISTENTU
V modulu PREHRANA v eAsistentu poteka izbira menijev za naslednje dni in odjava posamezne malice. Vsi dijaki dobijo uporabniško ime in geslo pri razredničarki / razredniku. Dodeljeno uporabniško ime in geslo velja ves čas šolanja, zato ga skrbno shranite. Dijaki lahko brezplačno dostopajo do tega modula. Modul prehrana se nahaja na: https://www.easistent.com/prijava

IZBIRA MENIJA MALICE
Po oddaji prijavnice je dijak avtomatsko prijavljen na malico vsak dan.
Vsak dan je na voljo več menijev malice. NOV je način izbire menijev, ki se opravlja za osem (8) delovnih dni v naprej. Prvih 14 dni v septembru bodo dijaki prejeli malico, ki so jo označili na prijavnici.
Dijak lahko menije malic izbere tudi za več tednov v naprej, saj je jedilnik objavljen za cel mesec.
Če dijak menija ne izbere, je avtomatsko prijavljen na izbrani meni, označen na prijavnici.
Izbira menija poteka samo znotraj modula prehrana v eAsistentu in je dostopna le tistim, ki so prijavljeni na malico s prijavnico. Ostali dijaki jedilnika v eAsistentu ne vidijo.
Jedilnik je objavljen tudi na www.solskibistro.com/poljane.
Dietna prehrana je namenjena samo dijakom z zdravniško potrjenimi dietami.
V Šolskem bistroju je v času odprtja mogoče kupiti dodatno hrano in pijačo.

EVIDENTIRANJE MALIC
Evidentiranje malic poteka na podlagi prisotnosti pri pouku, ki se jo beleži v eAsistentu.

ODJAVA MALICE
Odjava malice je mogoča za določen dan, določeno obdobje ali do konca šolskega leta.
Odjava malice za določen dan ali določeno obdobje poteka samo znotraj modula prehrana v eAsistentu.
Malico je treba odjaviti najkasneje en delovni dan prej do 9. ure zjutraj. Elektronska sporočila in telefonski klici ne veljajo kot pravočasna odjava.
Malico je mogoče odjaviti tudi do konca šolskega leta. Tako odjavo pošljejo starši na elektronski naslov prehrana@gimnazija-poljane.com.
Odjava mora vsebovati ime in priimek dijaka, razred in datum odjave šolske malice.

PONUDNIK ŠOLSKE PREHRANE
K-NORMA d. o. o.
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
www.solskibistro.si
info@solskibistro.si

Letni koledar

 • Vsi
 • Roditeljski sestanki
 • Roki ocenjevanja
 • Prosti dnevi in počitnice

Kontakti in govorilne ure

Učitelj
Dan
Prostor
Kontakt
Anja AJDOVEC
sreda ob 8.50
kabinet za kemijo 011
Jasna AMON
ponedeljek ob 14.15
kabinet za družboslovje 301
Alenka ARBITER
ponedeljek ob 9.40
kabinet za slovenščino 209
Nejc AŠIČ
torek ob 11.50
kabinet za družboslovje 301
Tanja AŠIČ
petek ob 9.40
kabinet za tuje jezike 308
Robert BANFI
ponedeljek ob 11.45
kabinet za tuje jezike 308
Uroš BIZILJ
torek ob 15.45
fitnes kabinet K01
Ksenija BLAŽIN
ponedeljek ob 15.45
fitnes kabinet K01
Tanja CVIRN PAVLIN
sreda ob 12.30
kabinet za kemijo 011
Tomislav DRČAR
petek ob 13.25
kabinet za fiziko 009
Lovro DRETNIK
četrtek ob 11.45
kabinet za matematiko 113
Andreja HOČEVAR
četrtek ob 10.30
kabinet za matematiko 113
Sanja HOČEVAR
ponedeljek ob 11.45
zbornica 106
Nataša HOMAR
torek ob 8.50
zbornica 106
Petra HROVAT HRISTOVSKI
četrtek ob 11.45
kabinet za tuje jezike 308
Blaž IVANUŠA
ponedeljek ob 9.40
kabinet za matematiko 113
Franc JAKLIČ
četrtek ob 10.30
kabinet za matematiko 113
Mateja JAKŠA-JURKOVIČ
torek ob 10.30
zbornica 106
Erika JARIĆ
torek ob 11.45
kabinet za biologijo 008
Jan JEREB
sreda ob 13.25
fitnes kabinet K01
Nataša JERMAN
torek ob 14.00
tajništvo 107
Dan KARDUM ŠIBILA
petek ob 9.40
kabinet za družboslovje 301
Igor KAVČIČ
četrtek ob 12.35
kabinet za kemijo 011
Luka KELC
ponedeljek ob 10.30
kabinet za družboslovje 301
Maša KLOPČIČ
četrtek ob 11.45
kabinet za tuje jezike 308
Neža KOLBEZEN
torek ob 10.30
kabinet za tuje jezike 308
Mojca KOLBL REPINC
četrtek ob 15.50
fitnes kabinet K01
Lucija KROŠELJ KOŠEC
ponedeljek ob 8.50
zbornica 106
Matjaž LEITGEB
petek ob 10.30
kabinet za tuje jezike 308
Emil LOKAR
torek ob 11.50
kabinet za tuje jezike 308
Janez MALOVRH
petek ob 13.25
učilnica 002
Darinka MARC
sreda ob 13.00
učilnica 112
Katrca MIVŠEK TIŠLER
torek ob 11.45
kabinet za fiziko 009
Nataša NAKRST
ponedeljek ob 15.30
fitnes kabinet K01
Petra NOVAK
četrtek ob 14.15
kabinet za tuje jezike 308
Miha OSREDKAR
sreda ob 10.30
kabinet za družboslovje 301
Nina OSTAN
sreda ob 10.30
kabinet za slovenščino 209
Mateja PANDEL
torek ob 12.35
kabinet za slovenščino 209
Jasmina PAVČIČ
sreda ob 11.45
zbornica 106
Saša PEROVIĆ
četrtek ob 10.30
kabinet za tuje jezike 308
Tina PINTAR
četrtek ob 9.40
kabinet za slovenščino 209
Miloš POGAČAR
sreda ob 15.30
fitnes kabinet K01
Miha POHAR
ponedeljek ob 11.45
zbornica 106
Tone PRUS
ponedeljek ob 12.35
kabinet za matematiko 113
Simona SAŠEK
četrtek ob 9.40
kabinet za tuje jezike 308
Irena SEČNIK
četrtek ob 10.30
kabinet za matematiko 113
Vid SKRBINŠEK
sreda ob 10.30
kabinet za slovenščino 209
Maruša SOTLER WEDAM
torek ob 8.50
kabinet za biologijo 008
Dejana ŠEGA
ponedeljek ob 15.00
tajništvo 107
Jana ŠKRLEP
torek ob 11.45
kabinet za biologijo 008
Irena TOMFORD
sreda ob 11.45
kabinet za tuje jezike 308
Katarina TORKAR PAPEŽ
ponedeljek ob 14.15
kabinet za slovenščino 209
Marko TROBEVŠEK
torek ob 14.10
zbornica 106
Jurij VERČ
četrtek ob 9.40
kabinet za družboslovje 301
Nika VERONEK
četrtek ob 15.05
učilnica 303
Ines VOZELJ ŠTEHARNIK
petek ob 10.30
kabinet za tuje jezike 308
Srečko ZGAGA
četrtek ob 14.15
tajništvo 107
Tina ZUPANČIČ
torek ob 10.30
kabinet za biologijo 008
Nataša ŽEMVA
torek ob 8.50
kabinet za tuje jezike 308
Nataša ŽIGER
sreda ob 13.30
zbornica 106
Natali ŽLAJPAH
ponedeljek ob 8.50
kabinet za tuje jezike 308
Boštjan ŽNIDARŠIČ
sreda ob 15.10
učilnica 003
Nada ŽONTA KROPIVŠEK
torek ob 9.40
kabinet za fiziko 009

Svetovalna služba

Spoštovani dijaki in starši.

Svetovalni delavki nudiva pomoč dijakom, če potrebujete pogovor ali pomoč pri organizaciji časa ob opravljanju šolskih obveznosti, kot tudi staršem, za lažje sobivanje in nudenje podpore svojim otrokom. Če imate kakršnakoli vprašanja, dileme, želje, predloge, pokličite ali se oglasite preko elektronske pošte, lahko se dogovorimo za pogovor v živo ali preko spleta.
Najina kontakta sta sledeča:

jasna.plahuta@gimnazija-poljane.si

irena.krzan@gimnazija-poljane.siUporabne povezave in dokumenti:

eAsistent

Na šoli uporabljamo elektronski dnevnik, imenovan eAsistent.

Od številnih možnosti, ki jih ponuja, nam je najpomembnejše sprotno beleženje vsebin pouka. Za komunikacijo s starši in dijaki uporabljamo tudi druge načine, zlasti e-pošto. Vsem učiteljem lahko pišete na naslov, ki je sestavljen na naslednji način:

ime.priimek@gimnazija-poljane.si ALI ime.priimek-priimek@gimnazija-poljane.si

Kontakti učiteljev so sicer navedeni v seznamu govorilnih ur, to je tu.

Za tiste, ki želite biti z nami povezani tudi prek eAsistenta, je povezava tu: eAsistent

Na Gimnaziji Poljane sicer menimo, da tako imenovani PLUS paket za starše v veliki večini ni potreben (to je plačljiva možnost ponudnika eAsistent). Spodbujamo odprto in konstruktivno komunikacijo v živo, predvsem pa dijakinje in dijake od 1. letnika naprej usmerjamo v čim bolj samostojno delo.

Kaj je in kako je nastal Poljanski kodeks?

Gimnazija Poljane se načrtno posveča izgradnji kulture medsebojnih odnosov. Poskušamo krepiti zavest o tem, da so dobri in spoštljivi medsebojni odnosi pomembni in da se za prijetno sobivanje vseh mora truditi vsak posameznik, vsaka poljanka in vsak poljanec.
Dijaki in učitelji smo maja 2009 podpisali dokument z imenom Poljanski kodeks. To je zbirka vrednot, ki naj nam pomaga živeti dobre medsebojne odnose.

 • Pozdravljam.
 • Do vseh se obnašam spoštljivo.
 • K pouku prihajam redno in pravočasno.
 • Med poukom sodelujem in prispevam k razredni disciplini.
 • Ocenjujem in ocene pridobivam na pošten način.
 • Na pouk prihajam pripravljen.
 • Malicam samo takrat, ko imam odmor.
 • Skrbim za šolsko in osebno lastnino.
 • Prizadevam si za urejenost in varstvo okolja.
 • Nesoglasja rešujem mirno in v dobro vseh.
 • S svojim ravnanjem ne ogrožam sebe in drugih.
 • Po svojih močeh s svojim delom prispevam k ugledu šole.
 • Spoštujem splošne civilizacijske vrednote, raznolikosti in posebnosti drugih ljudi.

Čeprav se nekatere zapisane iztočnice (sploh s časovne distance več kot desetletje po oblikovanju tega dokumenta) zdijo morda preveč konkretne ali celo banalne, kažejo zlasti na usmeritev šole, ki je globoko humanistična in humana.
Če vas zanima več o nastajanju poljanskega kodeksa, tudi bolj kritičen dijaški pogled, vabljeni k branju prispevka, ki ga najdete tu.

MENU
Hitre povezave