iskanje

Za vse oddelke 3. letnika - projektni dan na temo Odgovornost

Nazaj

V torek, 5. marca, smo izvedli projektni dan na temo Odgovornost. Kratko povzemamo dogajanje in vtise iz vseh oddelkov 3. letnikov:

Za 3.A:

ODGOVORNOST DO SEBE, SOLJUDI IN OKOLJA

Sodelujoča učitelja: Andreja Hočevar, prof. matematike, in Igor Kavčič, prof. kemije

Prva skupina je s pomočjo strokovne literature analizirala pojem odgovornosti do sebe in izvedla anketo, v kateri so naključno izbrane anketirance vpraševali, kaj je po njihovem mnenju odgovornost do sebe. Poiskali so članek o krepitvi imunskega sistema, ga prevedli in skupaj s strokovno  razlago in rezultati ankete predstavili v powerpoint predstavitvi. Druga skupina je obravnavala odgovornost do drugih in podobno kot prva, pripravila powerpoint predstavitev, ki je vsebovala strokovno definicijo pojma, rezultate ankete in prevod strokovnega članka. Tretja skupina se je odgovornosti do okolja lotila tako, da je predstavila probleme okolja, prevedla članek o onesnaženosti zraka v Mexico city in škodljive posledice za zdravje, predvsem razvoj alzheimerjeve bolezni. Del skupine je pripravil plakat v obliki drevesa, kjer so bili na njegovih listih predstavljeni problemi okolja. Dijaki so se na izvedbo projektnega dne dobro pripravili in pristopili z vso resnostjo in zavzetostjo. Prinesli so svoje prenosne računalnike in pisarniški material. V predstavitvah so sodelovali vsi.

Za 3.B:

KAKO RAVNATI KOT DRUŽBA IN POSAMEZNIK ZA ČIM MANJŠI OGLJIČNI ODTIS?

Sodelujoči učiteljici: Irena Tomford, prof. angleščine, in Mojca Kolbl Repinc, prof. športne vzgoje

Skupni cilj projektnega dne je bil osvetliti globalne vzroke klimatskih sprememb in njihove posledice v svetu in pri nas. Ogledali smo si dokumentarni film o vplivu klimatskih sprememb, izkoriščanju oceanov in gozdov na račun povečevanja pridelovalnih površin in iztrebljanja divjega živalstva na račun živinoreje, pa tudi o posledicah prirasta svetovnega prebivalstva na povečevanje toplogrednih plinov, s tem pa segrevanja našega planeta, izumiranje divjih živali in ogrožanje ljudi kot človeške vrste. Po filmu je sledilo predavanje doc. dr. Nejca Bezaka iz UL FGG o posledicah klimatskih sprememb v Sloveniji ter možnostih blaženje le teh pri nas. Nato so se štiri skupine dijakov, v obliki kviza, pomerile v razumevanju novega angleškega besedišča, povezanega z okoljevarstveno tematiko. Po kvizu pa so se, znotraj istih ekip, v obliki športnih iger, ki so simbolizirale varovanje okolja in izumirajočih vrst, pomerili še v različnih spretnostih, ki so za dosego cilja zahtevale sodelovanje cele skupine. Dijaki so obnovili in razširili znanje o pravilnemu ravnanju do okolja, na koncu pa spoznali, da pri iskanju rešitev in pridobivanju znanja tekmovanje med seboj in državami sicer lahko motivira, za doseganje končnega cilja – zmanjšanju negativnih vplivov na okolje in živa bitja pa je nujno sodelovanje vseh ljudi našega planeta. Samo tako lahko ohranimo biotsko raznovrstnost, kar je pogoj, da kot človeška vrsta preživimo.

Za 3.C:

ODGOVORNO RAVNANJE Z ODPADKI IN ODGOVORNOST DO PROSTO ŽIVEČIH PTIC

Sodelujoča učitelja: Tone Prus, prof. matematike, in Uroš Bizilj, prof. športne vzgoje

Z ogledom filma so se dijaki seznanili z odgovornim ravnanjem z odpadki, s pravilnim ločevanjem odpadnih surovin in bili nagovorjeni tudi v manjšo čistilno akcijo. Pod vodstvom ornitologinje so spoznali in opazovali prosto živeče vrste ptic v urbanem oziroma polurbanem okolju in se seznanjali z odgovornim ravnanjem do prosto živečih vrst ptic. Presenetila nas je velika obsežnost, raznovrstnost živali, ki živijo v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Za 3.D:

ČLOVEK V KOLESJU SISTEMA/ Civilisation is Sterilization.

Sodelujoči učiteljici: Katarina Torkar Papež, prof. slovenščine, in Sanja Hočevar, prof. angleščine

Dijakinje in dijaki 3.D so prebrali Huxleyev roman Krasni novi svet/ Brave new world, ki zastavi bralcu vprašanje o odgovornosti znanstvenega in tehnološkega razvoja. Najprej so razmišljali o njem v esejski nalogi: Vloži me v sistem in me boš zanikal. Jaz nisem le matematični simbol – jaz sem.
Nato pa skozi branje pisateljevih razmišljanj o »prostovoljnem suženjstvu« in potrošništvu aktualizirali razosebljene odnose v namišljeni sreči. Delo se je nadaljevalo v skupinskem razpravljanju o naslovni temi: krasnem novem svetu, kjer vlada totalitarizem osupljivo razvite znanosti in tehnologije, ki razčlovečuje in banalizira ter življenje razume zgolj praktično uporabno. 
Zadnja faza pa je skozi pogovore v obliki okroglih miz odstrla poznavanje teme, zmožnost problematiziranja, analize, sinteze in vrednotenja. Z aktualizacijami so sodelujoči podprli skupno upanje: Morda je še čas, da ustavimo kolesje brezumne produkcije budalosti in brutalnosti, saj si ni želeti sveta, v katerem bi se ljudje za korenček odpovedali svobodi in odgovornosti.

Za 3.E:

FINANCE MLADIH - PRAVICA IN/ ALI ODGOVORNOST?

Sodelujoča učitelja: Natali Žlajpah, prof. španščine, in Boštjan Žnidaršič, prof. informatike

Na vprašanje, katere vrste odgovornost jih najbolj bremeni, so dijaki 3. E večinsko odgovorili, da je to finančna. Zastavili smo si nalogo, da mlade, sedemnajst- in osemnajstletnike, finančno izobrazimo za življenje. Skupaj z Združenjem bank Slovenije smo analizirali osebne finance in vlogo bank, govorili smo o varnosti bančnega poslovanja, predvsem o spletnem nakupovanju. Kot evropski državljani smo razvijali digitalne veščine, ki so relativno nizke: 44 % = 169 milijonov evropskih državljanov ne obvlada osnovnih digitalnih veščin, od tega 77 milijonov nima popolnoma nikakršnega digitalnega znanja. Poglobili smo se v virtualne valute in se nadrobno seznanili z možnimi prevarami. V drugem delu smo prešli na osebno raven mladostnika, in se vprašali, zakaj in kako vlagati, kako in kdaj pričeti, kaj so vzajemni skladi in ponovili moč obrestnega računa. Naučili smo se finančnih modrosti (potrpežljivosti, razpršenost vlaganja ipd.). V obliki projektnega dela smo s pomočjo Excel tabele simulirali finančno situacijo posameznika in z zgoraj omenjenimi novimi finančnimi znanji prenesli finančne kompetence v prakso v vsakdanje življenje. Tematiko smo razširili tudi z mednarodnim vpogledom v finance mladih Špancev. Pridobili smo novo besedišče in primerjali situacijo v Sloveniji in Španiji. Tako da se bomo tudi na izmenjavi znali pogovarjati o financah z našimi partnerji.

Za 3.F:

ODGOVORNOST PRI PREHRANI

Sodelujoča učitelja: Vid Skrbinšek, prof. slovenščine, in Ksenija Blažin, prof. športne vzgoje

Projektni dan smo začeli s pogovorom ob izbranih poglavjih Praktične etike avtorja Petra Singerja. Posvetili smo se le temi o prehrani in o razmerju med prehranjevanjem v mestu, v urbanih naseljih in na podeželju. V drugem delu smo si ogledali dokumentarni film z naslovom Kruh naš vsakdanji avtorja Nikolausa Geyrhalterja. Slednji brez izrečene besedice z golo objektivnostjo razgrinja pot množične veganske, vegeterijanske in vsejede prehrane. Po filmu je sledil krajši pogovor o zmožnostih etičnega obnašanja današnjega mestnega človeka pri prehrani. Po pogovoru smo zapustili šolo in se odpravili v Center Rog, kjer je inovativno podjetje Grashka predstavilo svojo zgodovino, svojo etiko poslovanja, etiko izdelave izdelkov, svoje izdelke (večinoma veganske nadomestke) in zakonodajo, ki jo morajo upoštevati pri poimenovanju ter prodaji izdelkov. Projektni dan smo zaključili z degustacijo njihove veganske pice in bureka.

Fotografija iz filma Kruh naš vsakdanji

Za 3.G:

Z MATEMATIKO NAD POTROŠNIŠTVO

Sodelujoča učitelja: Franci Jaklič, prof. matematike, in Dan Kardum Šibila, prof. geografije

V 3.G smo poskusili temo Odgovornost obravnavati s povezovanjem statistike in hitre mode. V prvem delu smo se seznanili z delovanjem tekstilne industrije skozi čas, vzroki za nastanek hitre mode in njenimi posledicami za okolje ter človeka. S pomočjo anketnega vprašalnika smo kasneje poskusili preveriti svoj odnos do oblačil, nakupovalnih navad in tekstilnih odpadkov. Del teh podatkov smo uporabili za statistično analizo in jo nadgradili s podatki o porabljenih denarnih sredstvih za nakup oblačil na državni ravni. Ugotovili smo, da je ozaveščenost o popotrošniških odpadkih v razredu višja kot slovensko povprečje. V drugem delu pa smo se posvetili uporabi odpadkov za izdelavo različnih predmetov in jim namenili novo rabo. Projektni dan smo sklenili z izmenjevalnico oblačil, s katero so nekatera oblačila našla novega uporabnika, preostala oblačila pa smo predali organizaciji, ki bo poskrbela, da bodo šla v roke tistih, ki jih potrebujejo. 

Za 3.H:

ODGOVORNOST V MOJIH ODLOČITVAH

Sodelujoča učitelja: Robert Banfi, prof. nemščine, in Nejc Ašič, prof. psihologije

Projektni dan v 3.H je bil posvečen poglobljenemu razmišljanju o sprejemanju odgovornih odločitvah in razvoju moralne občutljivosti. Dijaki so zbrali dragocena spoznanja, ki so jih pridobili skozi analizo besedil, sodelovalnih kart in kartic vrednot. V skupinah so se soočili z realnimi moralnimi dilemami, raziskovali Schwartzovo teorijo vrednot in razvijali kritično razmišljanje. Posebnost dne je bila prevajanje teoretičnih konceptov o odgovornosti, kot so odgovornost, biti odgovoren, prevzeti odgovornost, svobodne izbire in posledice dejanj, v nemščino. Največji dosežek projektnega dne je bil prepoznavanje kompleksnosti odgovornosti v različnih socialnih vlogah in kontekstih. Ozavestili smo, da nas v odgovorno vedenje vedno poganjajo vrednote, ki jim sledimo in so nam pomembne. Učitelja sva bila pozitivno presenečena nad dijaškimi sposobnostmi večplastne analize in razumevanja difuzije odgovornosti. Projekt je tako pripomogel k razvoju veščin moralnega razmišljanja, ki bodo dijake spremljale v vsakdanjem življenju.

MENU
Hitre povezave